Czego szukasz?Gdzie szukasz?

Powiadamiaj mnie o nowych ofertach w:

Obsługa transakcji

Regulamin

REGULAMIN SERWISU B2B DEAL

§ 1
Postanowienia Wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu. Każdy może wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych treść Regulaminu.
 4. Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML lub/i PDF). Regulamin został udostępniony na głównej stronie Usługodawcy, pod odnośnikiem  - „Regulamin”.

 

§ 2
Definicje

Użyte w Regulaminie terminy pisane dużą literą mają następujące znaczenie:

 1. Konto – udostępniona Sprzedającym i Kupującym z chwilą Rejestracji, część Serwisu B2B Deal prowadzona pod unikalną nazwą umożliwiająca bieżące śledzenie swoich aktywności w Serwisie B2B Deal, uzyskiwanie informacji o etapie na jakim znajduje się proces realizacji zawieranych transakcji oraz uzyskiwanie innych informacji indywidualnych niezbędnych do korzystania z Serwisu B2B Deal zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Kupujący – zarejestrowana w Serwisie B2B Deal z wykorzystaniem narzędzi w nim zaimplementowanych, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta z Serwisu B2B Deal, w celu nabywania Produktów.  
 3. Oferta – pochodząca od Sprzedającego oferta sprzedaży, zamieszczona w Serwisie B2B Deal przez Usługodawcę, wiążąca Sprzedającego przez czas określony i udostępniana Kupującym. 
 4. Pomoc – wszelkie udostępnione przez Usługodawcę w ramach Serwisu B2B Deal informacje, instrukcje i wyjaśnienia dotyczące funkcjonalności Serwisu B2B Deal, w szczególności informacje dotyczące procedur rejestracji, jak również instrukcji przedstawianych przy dokonywaniu określonej operacji (np. instrukcji wyświetlanych przy formularzu rejestracyjnym). 
 5. Produkt – rzecz, usługa lub prawo, które są przedmiotem Oferty. W przypadkach określonych w Ofercie, Voucher może upoważniać do żądania zawarcia przez Sprzedającego określonej umowy na szczególnych warunkach wskazanych w treści Oferty, z zastrzeżeniem, że jeśli w Regulaminie mowa jest o wydaniu Produktu, należy przez to rozumieć wydanie rzeczy, wykonanie przez Sprzedającego usługi lub przeniesienie prawa, wskazanych w Ofercie lub zawarcie przez Sprzedającego odrębnej umowy na szczególnych warunkach określonych przez niego w Ofercie.
 6. Rejestracja – zespół określonych w Regulaminie czynności niezbędnych do wykonania, w celu korzystania z Serwisu B2B Deal.
 7. Serwis B2B Deal – serwis internetowy, do którego prawa przysługują Usługodawcy, działający w domenie www.b2bdeal.pl, administrowany i udostępniany przez Usługodawcę, z wykorzystaniem, którego świadczone są usługi pośrednictwa sprzedaży Produktów.
 8. Sprzedający/Parter – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która współpracuje z Usługodawcą w zakresie umieszczania ogłoszeń Ofert w Serwisie B2B Deal. Z momentem dodania oferty do B2B Deal, każdy Partner staje się subsykrybentem serwisu, a podany przez niego adres e-mail trafia na listę mailingową B2B Deal.
 9. System Informatyczny – system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia usług w Serwisie B2B Deal, obejmujący w szczególności sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, bazy danych, strukturę oraz oprawę graficzną Serwisu B2B Deal.
 10. Treść Serwisu B2B Deal –wszelkiego rodzaju dane i informacje dostarczone przez Usługodawcę i prezentowane przez niego w ramach Serwisu B2B Deal, w tym własne materiały informacyjne Usługodawcy, materiały edukacyjne, materiały marketingowe, reklamowe i promocyjne, elementy graficzne, a także  Pomoc,  bez względu na formę zapisów i prezentacji takich danych i informacji (np. tekst, zdjęcia, materiały multimedialne).
 11. Usługodawca – firma:Exception Tomasz Krobski z siedzibą w Poznaniu (60 – 594) przy ul. Dąbrowskiego 191, której przysługują prawa do Serwisu B2B Deal.
 12. Usługa B2B Deal – oferowana przez Usługodawcę z wykorzystaniem Systemu Informatycznego, usługa, której przedmiotem jest pośrednictwo w dokonywania transakcji nabywania Produktów.
 13. Voucher– wygenerowana i wysyłana na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej oraz udostępniana Kupującemu w ramach jego Konta informacja stanowiąca potwierdzenie dokonania przez Kupującego zapłaty oraz nabycia uprawnienia do żądania wydania Produktu, na warunkach określonych w danej Ofercie, zawierająca unikalne oznaczenia (kody) indywidualizujące Kupującego umożliwiając mu realizację uprawnień nabytych w wyniku skorzystania z usługi oferowanej przez Serwis B2B Deal.
 14. SUPERDEAL – Oferta Partnera, której cena pierwotne została obniżona o 20-99%, wyświetlana i wyróżniona w serwisie od 10 do 30 dni. Wartość vouchera nie może być mniejsza niż 10 zł netto.SUPERDEAL pojawia się w pierwszym dniu emisji na głównej pozycji na stronie b2bdeal.pl. Jest to oferta wyróżniona. SUPERDEAL gwarantuje również mailing z pojedynczą wyróżnioną ofertą do subskrybentów serwisu B2B DEAL w pierwszym dniu emisji oferty.SUPERDEAL gwarantuje wyłączność Partnera na emisję Oferty w trakcie jej trwania (szczegóły ustalone między stronami w umowie).Zamieszczenie SUPERDEALu w serwisie jest bezpłatne. Prowizja w wysokości 25% od ceny vouchera, pobierana jest w momencie jego sprzedaży. Opracowanie graficzne oraz tekstowe również są bezpłatne. Informacje o ofercie Partnera zamieszczane są również na Facebooku na stronie fanowskiej B2B Deal. Zmiany terminu emisji oferty możliwe są jedynie na 10 dni roboczych przed ustaloną datą emisji.
  W pierwszym dniu emisji oferty do Sprzedającego drogą mailową wysyłany jest także baner, które będzie mógł zamieścić na swojej stronie www, a który będzie przekierowywał do oferty. Partner może skorzystać także z możliwości płatnego artykułu, który będzie zamieszczony na stronie http://b2bdeal.pl/blog w pierwszym dniu emisji oferty. Cena stworzenia artykułu przez zespół B2B DEAL wynosi 99 zł. Firma Partnera decydującego się na współpracę w zakresie usługi SUPERDEAL zostaje wpisana do katalogu firm B2BFIRMY.PL i wyświetlana jest jako wpis GOLD całkowicie bezpłatnie przez rok od momentu dodania firmy do katalogu.
 15. DEAL – Oferta Partnera, której cena pierwotna została obniżona o 5-19%, wyświetlana w serwisie od 31 do 365 dni. Wartość vouchera nie może być mniejsza niż 10 zł netto.DEAL wyświetlany jest w tym samym czasie z ofertami innych firm. DEAL gwarantuje również jednorazowy mailing z innymi Ofertami do subskrybentów serwisu B2B DEAL.Zamieszczenie DEALu w serwisie jest bezpłatne. Prowizja w wysokości 15% od ceny vouchera pobierana jest w momencie jego sprzedaży.Partner samodzielnie tworzy grafikę oraz tekst do oferty. Za dodatkową opłatą może uzyskać:
  - profesjonalny tekst copywriterski opisujący Ofertę (z możliwością do dwóch poprawek)- 29 zł;
  - grafikę banerową (z możliwością do dwóch poprawek) – 29 zł;
  - dodatkowy mailing: 
  a) tylko z ofertą Partnera - 99 zł,
  b) z innymi ofertami (przy uzbieraniu się od 4 do 8 Partnerów, którzy również wyrażają chęć ponownego mailingu) - 29 zł;
  - Artykuł, który zostanie zamieszczony na stronie http://b2bdeal.pl/blog w trakcie emisji oferty Partnera - 99 zł;
  - wyróżnienie polegające na umiejscowieniu oferty w najwyższych wynikach wyszukiwania w kategorii wybranej przez Partnera
  a) miesiąc - 19 zł,
  b) 3 miesiące – 49 zł,
  c) 6 miesięcy – 89 zł,
  d) 12 miesięcy – 149 zł.
  Firma Partnera decydującego się na współpracę w zakresie usługi DEAL zostaje wpisana do katalogu firm B2BFIRMY.PL i wyświetlana jest jako wpis PREMIUM całkowicie bezpłatnie przez rok od momentu dodania firmy do katalogu.   

B2B Deal zastrzega, iż ostateczna decyzja o emisji oferty Partnera w danej kategorii (DEAL lub SUPERDEAL) należy do B2B Deal. Decyzja jest uwarunkowana czynnikami takimi jak: rodzaj oferty, jej zasięg (branża, ilość przewidywanych odbiorców, określona grupa odbiorców), popularność danej oferty (dane z poprzednich emisji tej samej lub podobnych ofert).

 

16. ARTYKUŁ – tekst płatny (99 zł) zamieszczony na życzenie Partnera na stronie http://b2bdeal.pl/blog w trakcie emisji Oferty Partnera. Chęć zakupu Artykułu należy zgłaszać minimalnie na 7 dni roboczych przed pierwszym dniem jego publikacji (data ustalana indywidualnie z Partnerem). B2B Deal gwarantuje, że artykuł będzie zgodny z tematyką Oferty, w treści zostanie umieszczona nazwa firmy oraz wypowiedź specjalisty z firmy Partnera, a także link do strony internetowej Partnera oraz strony z ofertą na B2B Deal.Partner przed publikacją ma możliwość wglądu w treść Artykułu. Poprawki (maksymalnie dwie), wskazane przez Partnera, mogą dotyczyć jedynie treści wypowiedzi specjalisty z firmy Partnera.

 

§ 3
Zawarcie i rozwiązane umowy

 1. Umowa o świadczenie Usługi B2B Deal zostaje zawarta z chwilą Rejestracji i aktywacji w Serwisie B2B Deal przeprowadzonej zgodnie z Regulaminem.
 2. Umowa o świadczenie zostaje rozwiązana z chwilą wyrejestrowania z Serwisu B2B Deal.
 3. W przypadku naruszenia Regulaminu, Usługodawcy przysługuje prawo usunięcia Konta i jednoczesnego rozwiązania umowy o świadczenie Usługi B2B Deal. W innych szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca może usunąć Konto użytkownika Serwisu B2B Deal rozwiązując z nim umowę o świadczenie Usługi B2B Deal z zachowaniem dziesięciodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie w sprawie rozwiązania umowy o świadczenie Usługi B2B Deal przesyłane jest na adres poczty elektronicznej przekazany w toku Rejestracji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych usług w Serwisie B2B Deal, zmiany, usunięcia oraz o ile to będzie konieczne z przyczyn technicznych lub w celu poprawy jakości świadczonych usług, do czasowego wyłączenia lub ograniczenia funkcjonalności poszczególnych usług. W miarę możliwości technicznych Usługodawca powiadomi zarejestrowanych użytkowników o planowanym czasowym wyłączeniu lub ograniczeniu funkcjonalności poszczególnych usług.

 

§ 4
Rejestracja

 1. Rejestracja obejmuje następujące kluczowe kroki:
  1. zamierzający korzystać z Usługi B2B Deal wprowadza wymagane dane i informacje do Systemu Informatycznego za pomocą formularza rejestracji zamieszczonego w Serwisie B2B Deal wpisując swój login i hasło oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  2. zamierzający korzystać z Usługi B2B Deal potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść. Niepotwierdzenie swojej zgody na treść Regulaminu powoduje przerwanie procedury Rejestracji,
  3. zamierzający korzystać z Usługi B2B Deal wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w formularzu rejestracyjnym w celu należytego świadczenia Usługi B2B Deal,
  4. na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracji Usługodawca wysyła niezwłocznie automatyczną wiadomość zwrotną zawierającą link służący do aktywacji Konta,
  5. zamierzający korzystać z Usługi B2B Deal aktywuje link, o którym mowa w§ 4 ust. 1 pkt 4 Regulaminu, co jest równoznaczne z zakończeniem procedury Rejestracji.
 2. Zamierzający korzystać z Usługi B2B Deal, zobowiązany jest do nieużywania w celu Rejestracji i założenia Konta wyrazów powszechnie uznanych za obelżywe lub niezgodne z dobrymi obyczajami, znaków towarowych lub inne elementów, do których prawa przysługują osobom trzecim.
 3. Korzystający z Usługi B2B Deal  nie może, bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy udostępniać loginu lub hasła do Konta osobie trzeciej lub w jakikolwiek inny sposób umożliwiać korzystanie z Konta z wykorzystaniem swojego loginu lub hasła.
 4. Dostęp do Konta korzystający z Usługi B2B Deal uzyskuje po zalogowaniu. Czynności dotyczące nabywania Produktów mogą być dokonywane wyłącznie po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu B2B Deal.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych funkcjonalności Serwisu B2B Deal, w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa Konta. Usługodawca może uzależnić dalsze korzystanie z zablokowanego Konta od dokonania zmiany hasła do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła uprawniony użytkownik Serwisu B2B Deal natychmiast odzyska dostęp do Konta.

 

§ 5
Nabywanie i odbiór Produktów

 1. Umowa nabycia Produktu zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, z wykorzystaniem narzędzi implementowanych przez Usługodawcę do Systemu Informatycznego.
 2. Zawarcie umowy nabycia Produktu następuje w formie elektronicznej, w drodze przyjęcia przez Kupującego Oferty.
 3. Na procedurę zawarcia umowy nabycia Produktu składają się następujące czynności:
  1. wybór przez Kupującego liczby Produktów będących przedmiotem danej Oferty, z zastrzeżeniem, że Sprzedający w Ofercie może wskazać górny limit liczby Produktów, którego może dotyczyć wybór Kupującego,
  2. wybór przez Kupującego opcji „Zrób Deal Teraz” dostępnej przy danej Ofercie,
  3. potwierdzenie przez Kupującego dokonanego wyboru,
  4. zapłata określonej w Ofercie ceny za wybrany Produkt, z wykorzystaniem mechanizmów płatności udostępnianych przez Usługodawcę w Serwisie B2B Deal.
 4. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 Regulaminu, z chwilą potwierdzenia wyboru przez Kupującego (§ 5 ust. 3 pkt 3) Regulaminu) i zapłaty ceny za wybrany Produkt (§ 5 ust. 3 pkt 4) Regulaminu) następuje przyjęcie Oferty Sprzedającego i zawarcie umowy nabycia Produktu/Produktów. W przypadku gdy płatność ceny za wybrany Produkt nie dochodzi do skutku do chwili upływu określonego przez Sprzedającego terminu obowiązywania Oferty lub zapłata ceny nastąpi w wysokości niższej niż określona w Ofercie nie dochodzi do zawarcia umowy nabycia Produktu/Produktów.
 5. Jeżeli w Ofercie zawarte zostało zastrzeżenie, że nabycie Produktów jest możliwe pod warunkiem, że zostanie osiągnięta ich minimalna ogólna liczba, wówczas umowa nabycia Produktu/Produktów zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że w terminie ważności Oferty rozumianym jako termin emisji Oferty w Serwisie B2B Deal, zgłoszony zostanie zamiar nabycia co najmniej określonej jako minimalna, liczby Produktów (tj. zostaną zawarte umowy pod warunkiem zawieszającym w przedmiocie łącznie nabycia tej minimalnej liczby) i za wszystkie te Produkty zostanie zapłacona pełna kwota. W przypadku niespełnienia się warunku, o którym mowa powyżej środki pieniężne wpłacone przez Kupujących są im niezwłocznie zwracane na rachunki, z których nastąpiło uznanie.
 6. W wyniku zawarcia umowy, Usługodawca generuje w imieniu Sprzedającego Voucher zawierający indywidualne oznaczenia (kody) identyfikujące Kupującego i wysyła go do Kupującego na jego adres poczty e-mail przypisany do Konta oraz udostępnia na jego Koncie.
 7. Usługodawca przekazuje Sprzedającemu dane dotyczące wygenerowanych Voucherów wraz z danymi uprawnionych Kupujących celem ich identyfikacji przy odbiorze Produktu.
 8. Realizacja Voucherów może być ograniczona w czasie przez Sprzedających. Po upływie czasu, w którym Voucher może być zrealizowany następuje jego dezaktywacja, a Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu ani w stosunku do Usługodawcy ani w stosunku do Sprzedającego.
 9. Informacja o terminie, w którym może nastąpić realizacja Voucherów znajduje się  w Ofercie oraz w treści wygenerowanego Vouchera. Wybór Produktu w procesie opisanym w § 5 ust. 3 Regulaminu stanowi potwierdzenie zapoznania się przez Kupującego z warunkami oferty, w tym również z ewentualnymi ograniczeniami czasowymi dla realizacji Voucherów.
 10. Voucher może być wykorzystany przez Kupującego tylko raz. W przypadku niewykorzystania go w całości Produkt/Produkty, część Produktów niewykorzystanych przepada.
 11. W przypadku zrealizowania/dezaktywacji Vouchera, B2B Deal zastrzega sobie, iż reklamacje związane ze zmianą decyzji zakupowej przez Kupującego nie będą rozpatrywane.
 12. W przypadku realizacji/dezaktywacji Vouchera Sprzedający ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie Reklamacji zakupionego Produktu/Usługi.
 13. Jeżeli warunki Oferty nie stanowią inaczej, Voucher nie daje gwarancji praw do jego realizacji w dowolnym czasie. Z uwagi na powyższe Usługodawca zaleca indywidualne uzgadnianie terminu realizacji Vouchera ze Sprzedającym.
 14. Sprzedający jest zobowiązany i odpowiada wobec Kupującego za wykonanie swojego świadczenia z należytą starannością, wynikającą z danego rodzaju działalności prowadzonej przez Sprzedającego.

 

§ 6
Podstawowe obowiązki użytkowników Serwisu B2B Deal

 1. W związku z korzystaniem z Usługi B2B Deal, użytkownicy Serwisu B2B Deal zobowiązani są do:
  1. przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu,
  2. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet,
  3. niewykorzystywania Serwisu B2B Deal lub jakichkolwiek usług świadczonych w ramach Serwisu B2B Deal bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakiejkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet lub naruszających prawa osób trzecich,
  4. nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego lub systemów komputerowych osób trzecich,
  5. zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu,
  6. 6niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników Serwisu B2B Deal,
  7. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta pod tytułem darmym lub za opłatą.
 2. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie wobec Usługodawcy z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z działalnością użytkownika Serwisu B2B Deal, w szczególności roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych innych osób, użytkownik taki zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych odszkodowań i kosztów obrony poniesionych przez Usługodawcę. Ponadto, w przypadku opisanym powyżej, użytkownik Serwisu B2B Deal zobowiązany jest do podjęcia na żądanie Usługodawcy wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Usługodawcy przed roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wejść do procesu w miejsce Usługodawcy, a gdyby nie było to możliwe, do przystąpienia do procesu po stronie Usługodawcy.

 

§ 7
Własność Intelektualna

 1. Usługodawca informuje, iż przysługują mu prawa do dóbr niematerialnych w postaci projektu graficznego Serwisu B2B Deal, struktury Serwisu B2B Deal, oprogramowania komputerowego stanowiącego podstawę funkcjonowania Serwisu B2B Deal, a także wszelkich oznaczeń przedsiębiorstwa i znaków towarowych Usługodawcy wykorzystywanych w ramach Serwisu B2B Deal.
 2. Usługodawca informuje, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub uzyskał stosowaną licencję do wykorzystania w ramach Serwisu B2B Deal poszczególnych elementów Treści Serwisu B2B Deal, w tym treści Ofert, artykułów, publikacji, broszur, zdjęć, prezentacji multimedialnych, filmów, programów komputerowych stanowiących utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, jeżeli inaczej nie zastrzeżono w związku z udostępnieniem danego elementu Treści Serwisu Serwisu B2B Deal.
 3. Jakiekolwiek korzystanie z Treści Serwisu B2B Deal wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.  W szczególności rozpowszechnianie elementów Treści Serwisu B2B Deal (np. zdjęć, filmów, tekstów zamieszczonych przez Usługodawcę) w ramach innych serwisów internetowych, w publikacjach drukowanych, książkach, prezentacjach multimedialnych oraz innych mediach elektronicznych, a także rozporządzanie lub korzystanie z opracowań (przeróbek, adaptacji, modyfikacji) takich elementów treści Serwisu B2B Deal wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.

 

§ 8
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie przez Sprzedającego świadczenia objętego Ofertą bądź niewykonanie tego świadczenia z innych przyczyn, niż błąd Usługodawcy w wygenerowaniu Vouchera.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Produktów, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ofertach przez Sprzedających.
 3. Usługodawca  nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowanie lub związane z wykorzystaniem informacji zawartych w Treści Serwisu B2B Deal chyba, że szkoda taka powstała z winy umyślnej Usługodawcy. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań oraz decyzji podejmowanych w oparciu o Treść Serwisu Serwisu B2B Deal, w tym decyzji finansowych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną lub związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi B2B Deal, poza przypadkiem, gdyby szkoda taka spowodowana została z winy umyślnej Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
  1. szkody wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z Konta, w tym szkody rzeczywiście poniesione, lub utratę spodziewanych korzyści, utratę danych, zniszczenie lub awarię sprzętu komputerowego, koszty zastępczego sprzętu i oprogramowania, przestoje w pracy, naruszenie renomy przedsiębiorstwa,
  2. szkody związane z brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem sieci Internet lub  jakiegokolwiek elementu Systemu Informatycznego, a w szczególności szkody związane z utratą jakichkolwiek innych danych,
  3. skutki zamieszczenia przez użytkowników Serwisu B2B Deal lub osoby działające w jego imieniu w Systemie Informatycznym jakichkolwiek materiałów bezprawnych,
  4. wszelkie szkody związane z uzyskaniem dostępu do Systemu Informatycznego lub wykorzystaniem Systemu Informatycznego przez jakąkolwiek osobę w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu lub przeznaczeniem Systemu Informatycznego, a w szczególności  szkody związane z włamaniem do Systemu Informatycznego, 
  5. skutki ujawnienia przez loginu lub hasła,
  - chyba, że szkoda powstała z winy umyślnej Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Kupującego przez Sprzedającego.
 6. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań, które nie zostały zakazane wprost w Regulaminie, jednak które mogą godzić w interesy Usługodawcy. Odmowa zastosowania się do takiego żądania będzie w takim przypadku uznana również za naruszenie Regulaminu.

§ 9
Reklamacje

 1. Użytkownik Serwisu B2B Deal uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usługi B2B Deal przez Usługodawcę.
 2. Reklamacja powinna zostać doręczona Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 pkt 11) Regulaminu lub przesłana listem poleconym na adres do korespondencji wskazany w § 2 pkt 11) Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania do Usługodawcy. Reklamacja powinna określać adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację. Reklamacja nie zawierająca danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie rozpatrywana przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca dołoży starań w celu rozpatrzenia reklamacji w ciągu 21 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być rozpatrzona, Usługodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym składającego reklamację podając przyczynę opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedz przesłana zostanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w treści reklamacji. 
 5. W przypadku zrealizowania/dezaktywacji Vouchera przez Kupującego, B2B Deal zastrzega sobie, iż reklamacje związane ze zmianą decyzji zakupowej nie będą rozpatrywane.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca chroni dane użytkowników Serwisu B2B Deal zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu B2B Deal oraz jednoczesne jej przesłanie na adres mailowy przypisany do Konta. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak, niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Serwisu B2B Deal. Zmiany nie dotyczą realizacji praw nabytych przed wejściem zmian w życie.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy użytkownikiem Serwisu B2B Deal a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie Usługi B2B Deal na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.Brak ulubionych kuponów.